responsibility là gì

Công cụ cá nhân
 • Thông dụng

  Danh từ

  Trách nhiệm; sự chịu đựng trách cứ nhiệm; bổn phận; nghĩa vụ
  to bear full responsibility for one's act
  chịu trọn vẹn trách cứ nhiệm về hành vi của mình
  to take the responsibility to lớn tự something
  nhận trách cứ nhiệm thực hiện điều gì
  to disclaim all responsibility
  hoàn toàn ko chịu đựng trách cứ nhiệm
  a family is a great responsibility
  gia đình là một trong những trách cứ nhiệm lớn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  mức chịu đựng trách cứ nhiệm
  sự đem trách cứ nhiệm
  trách nhiệm
  Contractor's responsibility for the Care of the Works
  trách nhiệm trong phòng thầu về coi nom công trình
  limited responsibility
  trách nhiệm hữu hạn
  Risks and Responsibility, allocation of
  phân phân tách rủi ro khủng hoảng và trách cứ nhiệm
  without our responsibility
  ngoài trách cứ nhiệm của bọn chúng tôi

  Kinh tế

  trách nhiệm
  authority-responsibility relationship
  quan hệ quyền hành-trách nhiệm
  bear joint responsibility [[]] (to...)
  chịu trách cứ nhiệm liên đới
  capacity for responsibility
  năng lực trách cứ nhiệm
  Certificate of Financial Responsibility
  giấy ghi nhận trách cứ nhiệm tài chính
  chain of responsibility
  trách nhiệm chão chuyền
  civil responsibility
  trách nhiệm dân sự
  clause limiting the responsibility
  điều khoản hạn quyết định trách cứ nhiệm
  corporate responsibility
  trách nhiệm nằm trong đồng
  custodial responsibility
  trách nhiệm bảo quản
  distribution responsibility
  trách nhiệm phân tách chịu
  dual responsibility
  trách nhiệm tay đôi
  evasion of responsibility
  sự lảng rời trách cứ nhiệm
  financial responsibility
  trách nhiệm về tài chính
  legal responsibility
  trách nhiệm pháp luật luật pháp
  material responsibility
  trách nhiệm vật chất
  non-responsibility clause
  điều khoản miễn trách cứ nhiệm
  principle of co-responsibility
  nguyên tắc nằm trong chịu đựng trách cứ nhiệm
  responsibility accounting
  quá trình bắt bẻ toán trách cứ nhiệm
  responsibility accounting
  sự đo lường đem trách cứ nhiệm
  responsibility audit
  thẩm tra trách cứ nhiệm
  responsibility centre
  trung tâm trách cứ nhiệm
  responsibility clause
  điều khoản trách cứ nhiệm
  responsibility payment
  tiền thưởng trách cứ nhiệm
  responsibility system
  chế chừng trách cứ nhiệm
  social responsibility
  trách nhiệm xã hội
  social responsibility
  trách nhiệm xã hội (của những doanh nghiệp lớn...)
  sole responsibility for one's own profit
  trách nhiệm tự động chịu đựng lời nói lỗ
  take on a responsibility (to..)
  nhận trách cứ nhiệm
  take on responsibility
  nhận trách cứ nhiệm

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  albatross * , amenability , answerability , authority , boundness , burden , care , charge , constraint , contract , culpability , duty , encumbrance , engagement , fault , guilt , holding the bag , importance , incubus , incumbency , liability , obligation , obligatoriness , onus , pledge , power , rap , restraint , subjection , trust , ability , capableness , capacity , competency , conscientiousness , dependability , dependableness , efficiency , faithfulness , firmness , honesty , levelheadedness , loyalty , rationality , reliability , sensibleness , soberness , stability , steadfastness , trustiness , uprightness , commitment , imperative , must , need , accountability , blame , function , sphere

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: responsibility là gì

  Xem thêm: screw up là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ