took up là gì

Trong quy trình học tập giờ Anh, những phrasal verb (hay những cụm động từ) là một trong công ty điểm ngữ pháp thông thường xuyên xuất hiện nay trong số tư liệu học tập. Phrasal verb với Take đôi lúc cũng tạo nên trở ngại vô quy trình dịch và hiểu văn cảnh của câu, vô cơ sở hữu cụm Take up. Vậy Take up là gì? Hãy nằm trong IELTS Vietop thực hiện rõ rệt nghĩa của Take up và cơ hội dùng tức thì tại đây nhé! 

Take up là một trong cụm động kể từ (phrasal verb) với take, được dùng nhiều vô giờ Anh, thông thường đem tức thị rung rinh (thời gian) hoặc chính thức điều gì cơ mới nhất.

Bạn đang xem: took up là gì

Take up là gì Cách người sử dụng của Take up vô giờ Anh
Take up là gì Cách người sử dụng của Take up vô giờ Anh

E.g: He will take up this job next month.

Tuy nhiên, trong những tình huống, take up lại đem chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng không giống nhau. Hãy nằm trong Vietop mò mẫm hiểu kỹ rộng lớn vô phần sau nhé!

2. Ý nghĩa của cụm kể từ Take up

Theo khái niệm vô tự vị Cambridge, take up sở hữu 5 chân thành và ý nghĩa sau đây:

2.1. Take up: Chiếm thời hạn hoặc ko gian

Take up (v) to fill an amount of space or time.

E.g:

 • This desk takes up too much room.
 • Too much of this report is taken up with out-of-date numbers

2.2. Take up: Bắt đầu một sở trường hoặc việc làm nào là đó

Take up (v) to start doing a particular job or activity.

E.g:

 • He’s taken up the position of supervisor.
 • Have you ever thought of taking up acting?

2.3. Take up: Thảo luận hoặc giải quyết và xử lý 1 yếu tố nào là đó

Take up (v) to discuss something or khuyến mãi with something

E.g:

 • The school took the matter up with the police.
 • I’d lượt thích to lớn take you up on your sales figures for June.

2.4. Take up: Làm ăn mặc quần áo ngắn ngủi hơn

Take up (v) to shorten clothes

E.g:

 • This skirt is too long – I’ll have to lớn take it up.
 • My mother is taking up my dress

2.5. Take up: Chấp nhận điều gì đó

Take up (v) to accept something

E.g:

 • To take up this offer, you must apply in writing by the kết thúc of March 2012.
 • Schools are taking up the offer of cut-price computers.

Xem thêm:

Put off là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của Put off vô giờ Anh

Fail là gì? Cách dùng kể từ Fail vô giờ Anh

Risk to lớn v hoặc ving? Nắm hoàn toàn kỹ năng và kiến thức của động kể từ Risk trong tầm 5 phút.

3. Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up
Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

3.1. Take up arms 

Take up arms: Có tức thị vắt vũ khí

E.g:  Would you be willing to lớn take up arms for this cause?

3.2. Take up the cudgels for somebody

Take up the cudgels for/ against sb/ sth: Tức là chở che, bảo đảm cho tới ai

E.g: Relatives have taken up the cudgels for two British women accused of murder.

3.3. Take up with somebody

Take up with: Có tức thị kết kí thác, tiếp xúc, thân thích thiện với ai 

E.g: She’s taken up with a strange crowd of people.

3.4. Take up residence in somewhere

Take up residence in: Có tức thị lập nghiệp, ổn định ấn định, ấn định cư ở điểm nào

E.g: My friend took up residence in Canada.

Xem thêm: Cấu trúc Make out

3.5. Take up office

Take up office: Có tức thị chính thức thực hiện việc làm văn phòng

E.g: The minister took up office in December.

Cụm từNghĩa
Take someone up Chấp nhận một điều kiến nghị, điều mời
Take up sth Nhặt cái gì cơ lên
Take up with someoneTrở nên thân thích thiện hoặc chính thức quan hệ với ai đó
Take up the cudgels for/ against someone/ somethingTranh luận hoặc ngăn chặn một ai cơ hoặc một chiếc gì
Take up spaceChiếm không khí diện tích
Take up forThể hiện nay sự cỗ vũ của một người với cùng một điều gì/ với ai cơ, tương hỗ ai dó
Take up a hobbyBắt đầu sở trường mới
Take up referencesTìm hiểu lý lịch của người nào đó
Take up a professionBắt đầu một việc làm mới

Xem thêm:

Get rid of là gì

Bảng vần âm giờ Anh

4. Một số phrasal verb không giống với Take

Hãy nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một số trong những phrasal verb không giống với Take nhé!

Một số phrasal verb không giống với Take
Một số phrasal verb không giống với Take

4.1. Take aback: Gây kinh ngạc (thường ở dạng bị động)

E.g: She was taken aback by the surprise birthday các buổi tiệc nhỏ.

4.2. Take off: Cất cánh

E.g: The plane took off 2 hours late.

4.3. Take over: Trở nên to hơn hoặc cần thiết hơn

E.g: Try not to lớn let negative thoughts take over.

Xem thêm: remember là gì

4.4. Take after somebody: Trông kiểu như ai đó

E.g: Your girlfriend doesn’t take after you at all.

4.5. Take somebody out: Hẹn ai cơ nằm trong cút đâu

E.g: She took us out for a pizza.

4.6. Take somebody through something: Hướng dẫn, chỉ cho tới ai cơ thực hiện gì

E.g: The director took them through the play scene by scene.

4.7. Take something apart: Tháo dỡ

E.g: She had to lớn take apart the engine in order to lớn repair it.

4.8. Take something down: Viết lại 

E.g: Reporters took down every word of his speech.

4.9. Take on something: Bắt đầu sở hữu một đặc thù gì đó

E.g: The chameleon can take on the colors of its background.

4.10. Take something back: Rút lại điều, nhận sai 

E.g: I’m sorry for saying that. I wish I could take it back.

5. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Take up

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Take up” bao gồm:

 • Start /stɑːt/
 • Begin /bɪˈɡɪn/
 • Commence /kəˈmens/
 • Start doing /stɑːt ˈduː.ɪŋ/
 • Get into /ɡet ˈɪn.tuː/
 • Engage in /ɪnˈɡeɪdʒ in/
 • Take on /teɪk on/
 • Adopt /əˈdɒpt/
 • Undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/
 • Restart /ˌriːˈstɑːt/

Xem thêm:

Turn Up là gì? Cách dùng Turn Up vô giờ Anh

Take off là gì? Cách người sử dụng take off vô giờ Anh

Coming soon là gì? Định nghĩa, cơ hội dùng và hình mẫu câu chi tiết

6. Phân biệt Give up và Make up

 Phân biệt Give up và Make up
Phân biệt Give up và Make up

6.1. Give up

Give up là một trong cụm động kể từ với “Give”, đem nghĩa bỏ cuộc nếu như câu sở hữu cấu hình sau:        

Subject + give up + Object  HOẶC Subject + give up, clause

Give up: To stop doing something that you vì thế regularly: Từ quăng quật một việc nào là này mà chúng ta thông thường xuyên làm; kể từ quăng quật một thói quen

E.g: He finally gave up smoking

Give up: To allow someone to lớn have something that was yours: Đồng ý nhằm một ai cơ đã đạt được cái gì cơ từng là của người tiêu dùng.

E.g: The manager disagreed to lớn give half their office up to lớn the temporary staff.

Give up: To stop trying to lớn vì thế something before you have finished, usually because it is too difficult: Ngừng nỗ lực thực hiện một việc gì cơ trước khi chúng ta hoàn thiện nó vì như thế nó quá khó khăn.

E.g: She has trouble trying to lớn persuade the quấn to lớn accept her requirement, but she’s determined not to lớn give up.

Give up: If you give something up as lost, you believe that you will not find it and you stop looking for it: Nếu chúng ta kể từ quăng quật một cái gì này đã rơi rụng, chúng ta tin cẩn rằng các bạn sẽ không tìm kiếm thấy nó và chúng ta ngừng mò mẫm tìm tòi nó.

E.g: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Xem thêm: Phrasal verb with Give

6.2. Make up

Tương tự động như Take up”, “Make up” cũng là một trong cụm động kể từ đem nhiều nghĩa không giống nhau. Hãy nằm trong tìm hiểu thêm một số trong những nghĩa bên dưới đây:

Make up your mind: đưa ra quyết định một việc gì đó

E.g: He can’t làm đẹp his mind about this decision. 

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

E.g: This story is made up by her

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

E.g: My mom is trying to lớn làm đẹp with my dad

Make up to lớn somebody: thông thường bù, bồi thường

E.g: I’m sorry I couldn’t be there . I’ll make it up to lớn you. 

Make up the bed: vệ sinh gọn gàng ghẽ, thực hiện cho tới ngăn nắp

E.g: My mom teaches bủ to lớn làm đẹp the bed

Make up your face: trang điểm

Xem thêm: just là gì

E.g: My mother makes herself up every morning. 

Xem thêm: Bài hình mẫu Topic Makeup – IELTS Speaking Part 1

Trên đấy là lý giải khái niệm Take up là gì và một số trong những cụm kể từ tương quan tuy nhiên IELTS Vietop tiếp tục tổ hợp nhằm chúng ta đơn giản tìm hiểu thêm. Trong khi, chúng ta cũng hoàn toàn có thể mò mẫm hiểu những cụm động kể từ phổ biến vô giờ Anh vô nội dung bài viết sau của IELTS Vietop nhằm nắm vững rộng lớn về đề chính này nhé. Chúc chúng ta ôn luyện thiệt tốt!