trim là gì

/trim/

Thông dụng

Danh từ

Sự rời tỉa (tóc..)
the lawn needs a trim
sân cỏ rất cần phải rời xén
Đồ tô điểm (đính vô ăn mặc quần áo, đồ gia dụng mộc..)
Sự ngăn nắp, sự gọn gàng gàng
everything is in perfect trim
mọi loại đều đâu vô đấy, tất cả đều cụt nắp gọn gàng gàng
Y phục, cách sử dụng mặc
in travelling trim
ăn khoác theo đòi lối chuồn du lịch
(hàng hải) sự xoay (buồm) theo như đúng phía gió
be in/get into trim
trạng thái sẵn sàng; lấy lại phong độ
to be in fighting trim
sẵn sàng chiến đấu
to be in good trim
(thể dục,thể thao) sung sức
(hàng hải) bố trí đâu vô đấy (tàu)
to be out of trim
(thể dục,thể thao) ko sung mức độ, ko sẵn sàng
(hàng hải) ko bố trí đâu vô đấy (tàu)

Tính từ

Ngăn nắp, nhỏ gọn, thật sạch, với trật tự
a trim room
căn chống ngăn nắp
a trim girl
cô gái ăn diện gọn gàng gàng
Thon thả, thanh mảnh
a trim waistline
một eo sống lưng thon

Ngoại động từ

Xén tỉa, gọt giũa gọt
to trim the top of a hedge
xén tỉa bên trên đầu mặt hàng rào
to trim one's bread (back)
tỉa râu mình
Lọc, rời, vô hiệu hóa, thực hiện nhỏ
please trim the excess fat off (the meat)
làm ơn thanh lọc bớt mỡ quá (ở thịt)
Sắp xếp, dọn dẹp, sắp xếp mang đến ngăn nắp loại tự
Trang hoàng, tô điểm
to trim a dress with lace
điểm thêm thắt dải đăng ten vô loại áo
(thông tục) quở, sửa cho 1 trận
Cân vày trọng tải
Xoay (buồm) theo phía gió

Nội động từ

Lựa chiều, nước song, ko đứng hẳn về phía mặt mũi nào; mò mẫm cơ hội chiều lòng cả song bên
to trim away (off)
cắt, xén, tỉa, gọt bớt (những phần quá...)
to trim up
sửa lịch sự ăn mặc quần áo mang đến gọn gàng gàng; ăn diện nhỏ gọn diêm dúa

hình thái từ

  • V-ing: trimming
  • V-ed: trimmed

Chuyên ngành

Toán & tin

(cơ học tập ) chừng chênh, góc chênh

Ô tô

sự tô điểm xe

Xây dựng

sự đầy đủ, trang trí

Giải quí EN: Any finished woodwork such as a window sash, baseboard, or decorative molding.

Giải quí VN: Việc đầy đủ những đồ gia dụng mộc như khuông hành lang cửa số, ván ốp móng tường hoặc dải gân tô điểm.

Bạn đang xem: trim là gì

Kỹ thuật cộng đồng

chặt, rời, xén
hoàn thiện (mặt đường)
dầm
độ chênh
độ mớn nước (của tàu)
làm tinh khiết rìa xờm
lấy gờ
góc chênh
sự trả thiện
sự trang trí
vi chỉnh
out-of-trim
lệch vi chỉnh
rudder trim light
đèn vi chỉnh cánh lái hướng

Kinh tế

cắt bớt
san hàng
sắp xếp lại sản phẩm & hàng hóa vô tàu
sắp xếp lại sản phẩm & hàng hóa vô tàu, san mặt hàng, rời bớt
sự chênh chéo thân thiện mớn nước mũi và lái

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
apple-pie order * , clean , clean-cut , compact , dapper , fit , in good shape , neat as a pin , nice , shipshape * , slick , smart , snug , spick-and-span * , spruce , streamlined , symmetrical , tidy , to tướng rights , uncluttered , well-groomed , beautiful , comely , graceful , in fine fettle , sleek , slender , slim , statuesque , svelte , well-balanced , well-proportioned , willowy , orderly , shipshape , spick-and-span , taut , trig
noun
adornment , border , edging , embellishment , frill , fringe , garnish , gingerbread , ornamentation , piping , trimming , commission , fettle * , fitness , size , kilter , order , repair , shape , situation , state , whack * , condition , fettle , decoration , garnishment , garniture , ornament
verb
abbreviate , barber , xanh rớt pencil , bob , boil down * , clip , crop , curtail , cut , cut back , cut down , dock , edit , even up , lop , mow , pare , pare down , plane , prune , put in a nutshell , shave , shear , shorten , slice off , snip , tidy , truncate , whittle down , adorn , array , beautify , bedeck , beribbon , deck , dress , dress up , embellish , emblazon , embroider , garnish , ornament , prank , pretty up , prink , spangle , spruce up * , clobber , drub , lambaste , lick , smother , thrash , trounce , wax * , whip , clean , freshen , groom , neaten , slick up , spruce , trig , chop , lower , slash , decorate , flog , hide , lash , beat , best , conquer , master , overcome , prevail against , rout , subdue , subjugate , surmount , triumph over , vanquish , worst , bilk , cozen , defraud , gull , mulct , rook , swindle , victimize

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: ambiguity là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ