u là gì

Đối với những khái niệm không giống, coi U (định hướng).

U
U
Bảng vần âm Latinh
Bảng vần âm chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng vần âm Latinh cơ bạn dạng của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz
 • x
 • t
 • s

Ngang

Bạn đang xem: u là gì

Aa Ăă Ââ Ee Êê Ii Oo Ôô Ơơ Uu Ưư Yy

Huyền

Àà Ằằ Ầầ Èè Ềề Ìì Òò Ồồ Ờờ Ùù Ừừ Ỳỳ

Sắc

Áá Ắắ Ấấ Éé Ếế Íí Óó Ốố Ớớ Úú Ứứ Ýý

Hỏi

Ảả Ẳẳ Ẩẩ Ẻẻ Ểể Ỉỉ Ỏỏ Ổổ Ởở Ủủ Ửử Ỷỷ

Ngã

Ãã Ẵẵ Ẫẫ Ẽẽ Ễễ Ĩĩ Õõ Ỗỗ Ỡỡ Ũũ Ữữ Ỹỹ

Xem thêm: assorted là gì

Nặng

Ạạ Ặặ Ậậ Ẹẹ Ệệ Ịị Ọọ Ộộ Ợợ Ụụ Ựự Ỵỵ

 • x
 • t
 • s

U, u là chữ loại 21 nhập phần nhiều vần âm dựa vào Latinh và là chữ loại 25 nhập vần âm giờ đồng hồ Việt.

 • Trong bảng mã ASCII người sử dụng ở PC, chữ U hoa có mức giá trị 85 và chữ u thông thường có mức giá trị 117.
 • Trong hóa sinh học tập, U là hình tượng mang đến uracil.
 • Trong Hoá Học, U là ký hiệu mang đến thành phần urani (Uranium Z = 92).
 • Trong toán học tập, U là hình tượng mang đến group đơn vị chức năng.
 • U được gọi là Uniform nhập bảng vần âm âm học tập NATO.
 • Trong bảng vần âm Hy Lạp, U tương tự với và u tương tự với .
 • Trong bảng vần âm Cyrill, U tương tự với У và u tương tự với у.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng vần âm Latinh

 • x
 • t
 • s

Bảng vần âm chữ Quốc ngữ

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy

Bảng vần âm Latinh cơ bạn dạng của ISO

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Chữ U với những vết phụ

Xem thêm: behemoth là gì

Úú Ùù Ŭŭ Ûû Ǔǔ Ůů Üü Ǘǘ Ǜǜ Ǚǚ Ǖǖ Űű Ũũ Ṹṹ Ųų Ūū Ṻṻ Ủủ Ȕȕ Ȗȗ Ưư Ụụ Ṳṳ Ṷṷ Ṵṵ Ʉʉ

Ghép nhị chữ cái

Ua Ub Uc Ud Ue Uf Ug Uh Ui Uj Uk Ul Um Un Uo Up Uq Ur Us Ut Uu Uv Uw Ux Uy Uz
UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ
aU ăU âU bU cU dU đU eU êU fU gU hU iU jU kU lU mU nU oU ôU ơU pU qU rU sU tU uU ưU vU wU xU yU zU
AU ĂU ÂU BU CU DU ĐU EU ÊU FU GU HU IU JU KU LU MU NU OU ÔU ƠU PU QU RU SU TU UU ƯU VU WU XU YU ZU

Ghép chữ U với số hoặc số với chữ U

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 0U 1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U 9U

Xem thêm

 • Biến thể
 • Chữ số
 • Cổ tự động học
 • Danh sách những chữ cái
 • Dấu câu
 • Dấu phụ
 • ISO/IEC 646
 • Lịch sử
 • Unicode
Wikimedia Commons đạt thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về U.