upfront là gì

Bản dịch của "upfront" nhập Việt là gì?

en

Bạn đang xem: upfront là gì

volume_up

upfront = vi trả trước

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

upfront {tính}

VI

 • trả trước
 • tức thì thẳng
 • chân thật

Bản dịch

EN

upfront {tính từ}

volume_up

 1. tài chính
 2. thông tục

1. tài chủ yếu

upfront

2. thông tục

upfront (từ khác: candid, fair, plain, sincere)

upfront (từ khác: down to tát earth, frank, guileless, honest, real, true, unfeigned)

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: demography là gì

English Cách dùng "upfront" nhập một câu

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

And you don't even have to tát charge upfront for your work.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

He needs to tát be upfront and let the public see what he's doing.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Be upfront about the kind of attitude you expect from the intern, particularly in terms of learning and feedback.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

You condemn it and insist on an upfront correction.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Why charge $2.99 upfront if it's going to tát cost an additional 99 cents to tát $3.99 for each guide within?

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • unwritten
 • unyielding
 • up
 • up to
 • up until now
 • up-river
 • up-to-date
 • upbringing of children
 • upcoming
 • update
 • upfront
 • upgrade
 • upheaval
 • uphold
 • upland
 • uplifting
 • uplink
 • upload
 • upper
 • upper abdomen
 • upper hand