veteran là gì

/ˈvɛtərən, ˈvɛtrən/

Thông dụng

Danh từ

Người trải đời, người kỳ cựu (nhất là với tư cơ hội một người lính)
the veterans of the teaching profession
những người kỳ cựu trong ngành dạy dỗ học
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cựu binh lực (như) vet

Tính từ

Kỳ cựu
a veteran statesman
một chủ yếu khách hàng kỳ cựu
a veteran soldier
lính kỳ cựu
veteran troops
quân team thiện chiến
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) cựu chiến binh
veteran service
sở cựu chiến binh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
adept , battle-scarred , been around , disciplined , exercised , expert , from way back , hardened , inured , knows one’s stuff , long-serving , long-time , not born yesterday * , of the old school , old , old-time , practical , practiced , pro * , proficient , skilled , sophisticated , steady , trained , up to tát tốc độ , versed , vet , weathered , wise , wise to tát ways , worldly , seasoned , venerable
noun
expert , gi * , old guard * , old hand * , old pro , old salt , old soldier , old-timer * , pro , shellback , sourdough , trouper , vet , warhorse , old hand , disciplined , experienced , gi , master , old-timer , oldster , old timer , patriarch , patrician , practiced , professional , seasoned , skilled , stager , weathered , wise

Từ trái khoáy nghĩa