vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 150

Câu 1, 2, 3, 4 trang 89 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89 bài xích 150 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2. 1. Tính

1. Tính :

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 150

a. 

b.  

\({4 \over {11}} + {5 \over {11}}\)

\({5 \over 7} + {9 \over {14}}\)

\({2 \over 3} + {4 \over 5}\)

\(2 + {5 \over 8}\)

2. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a. (976 + 865) + 135 =

    891 + (799 + 109) = 

b.  \(\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} =\)

      \({{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right)=\)

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = 

    72,84 + 17,16 + 82,84 =

3. Không tiến hành phép tắc tính, nêu Dự kiến sản phẩm dò la x :

a.  \(x + 8,75 = 8,75\)

b. \({3 \over 4} + x = {{12} \over {16}}\) 

4. Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \({1 \over 4}\) thể tích của bể, vòi vĩnh loại nhì từng giờ chảy được \({1 \over 5}\) thể tích của bể. Hỏi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Tỷ Lệ thể tích của bể ?

1. a.

b.

\({4 \over {11}} + {5 \over {11}} = {9 \over {11}}\)

\({2 \over 3} + {4 \over 5} = {{2 \times 5 + 4 \times 3} \over {3 \times 5}} = {{10 + 12} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

\({5 \over 7} + {9 \over {14}} = {{5 \times 2 + 9} \over {14}} = {{19} \over {14}}\)

\(2 + {5 \over 8} = {{2 \times 8 + 5} \over 8} = {{21} \over 8}\)

2.

Xem thêm: take for là gì

a.\(\left( {976 + 865} \right) + 135 = 976 + \left( {865 + 135} \right)\)

                                    \(= 976 + 1000 = 1976\)

\(891 + \left( {799 + 109} \right) = \left( {891 + 109} \right) + 799 \)

                                  \(= 1000 + 799 = 1799\)

b. \(\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + {7 \over 9} = 1 + {7 \over 9} = 1{7 \over 9}\)

\({{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right) = \left( {{{19} \over {11}} + {3 \over {11}}} \right) + {8 \over {13}}\)

                               \(= 2 + {8 \over {13}} = 2{8 \over {13}}\)

c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= đôi mươi + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

3.

a.  \(x + 8,75 = 8,75;\,x = 0\,vì\,0 + 8,75 = 8,75\)

b. \({3 \over 4} + x = {{12} \over {16}};x = 0\,vì\,{{12} \over {16}} = {3 \over 4}\)

4.

Tóm tắt

Vòi I chảy : \({1 \over 4}\) bể

Vòi II chảy : \({1 \over 5}\) bể

Sau 1 giờ cả nhì vòi vĩnh chảy : … ? % bể

Một giờ cả nhì vòi vĩnh nằm trong chảy được :

\({1 \over 4} + {1 \over 5} = {9 \over {20}} = {{45} \over {100}} = 45\% \) (thể tích bể)

Đáp số : 45% thể tích bể 

Xem thêm: screw up là gì