wardrobe đọc là gì

wardrobe

Bạn đang xem: wardrobe đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈwɔː.drəʊb/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈwɔːr.droʊb/