wink là gì

/wi:k/

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

khoảng chớp

Giải quí EN: A basic division on a microchronometer, equivalent to tướng 1/2000 (0.0005) minute.

Bạn đang xem: wink là gì

Giải quí VN: Số đo đơn vị chức năng thời hạn, tương đương1/2000 (0.0005) phút.

Xem thêm: wording là gì

lấp lánh
sự nháy mắt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bat , blink , flash , gleam , glimmer , glitter , nictate , nictitate , sparkle , squinch , squint , twinkle , flash * , instant , jiffy * , minute , second , shake * , split second * , twinkle * , twinkling * , nictation , nictitation , crack , moment , trice , twinkling , coruscation , flicker , glance , glint , spark
verb
bat , nictate , nictitate , twinkle , flash , flicker , glimmer , coruscate , glance , gleam , glint , glisten , glister , glitter , scintillate , shimmer , spangle , sparkle