wisdom là gì

/'wizd m/

Thông dụng

Danh từ

Minh triết
Sự trải đời, sự, sự nắm vững, sự thông thái; đặc điểm tài xuất sắc, đặc điểm khôn ngoan ngoan
she had acquired much wisdom during her long life
bà tớ tiếp tục thu thập được không ít nắm vững nhập cả cuộc sống lâu nhiều năm của mình
adversity brings wisdom
cái khó khăn ló loại khôn
an oz of luck is better kêu ca a pound of wisdom
hay ko vị hên
chó ngáp nên ruồi
mèo loà vớ cá rán
Sự suy xét đích, sự thông minh, lẽ nên thông thường
events were vĩ đại prove the wisdom of their decision
các đổi thay cố hẳn tiếp tục minh triệu chứng cho việc ra quyết định thông minh của họ
Sự uyên thâm; những châm ngôn (tục ngữ).. sáng sủa suốt
the wisdom of the ancients
sự uyên thâm nám của những người xưa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acumen , astuteness , balance , brains , caution , circumspection , clear thinking , comprehension , discernment , discrimination , enlightenment , erudition , experience , foresight , good judgment , gumption * , horse sense * , information , intelligence , judgment , judiciousness , knowledge , learning , pansophy , penetration , perspicacity , poise , practicality , prudence , reason , sagacity , sageness , sanity , sapience , savoir faire , savvy * , shrewdness , solidity , sophistication , stability , understanding , insight , profundity , sagaciousness , sense , lore , depth , discretion , instinct , rationality , sapiency , subtlety

Từ trái khoáy nghĩa